ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ