ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (1)