ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΝΣΑ