ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 26.06.2018 (2)