ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ