ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΕΛΤΑ 2