Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Χρήση λογισμικών ανοικτού κώδικα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Ερώτηση στη Βουλή

O κλάδος της τεχνολογίας μπορεί να αποτελέσει έναν από τους κινητήριους μοχλούς ενίσχυσης της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, τονίζει σε ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης αναφορικά με την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014- 2020.
Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας των ανοικτών προτύπων αποτελεί θεμέλιο για την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών καθώς και εξαιρετικό πολλαπλασιαστή της αποτελεσματικότητας της χρήσης της τεχνολογίας από ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Σε όρους ασφάλειας, κόστους, αποτελεσματικότητας και μόχλευσης της γνώσης ως κεφαλαιακού προϊόντος, το ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) αποτελεί πάντα μια καλύτερη λύση σε σχέση με τα λογισμικά κλειστού-εμπορικού κώδικα, επισημαίνει ο κ. Θεοχάρης και ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό:

-Υπάρχει προγραμματισμός για τη δημοσίευση Ανοιχτής Πρόσκλησης που θα περιλαμβάνει την χρήση ΕΛ/ΛΑΚ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο για τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα;

-Ποιες οι πολιτικές για την προώθηση των ΕΛ/ΛΑΚ μέσω του ΕΣΠΑ 2014- 2020 ώστε να υποβοηθηθεί η Δημόσια Διοίκηση στο πλαίσιο της υιοθέτησης του Νέου Δημοσίου Management (New Public Management) και της σχέσης του με τους Έλληνες πολίτες;
-Ποιες οι δικλείδες ασφάλειας που εγγυώνται την ισότιμη δυνατότητα επιλογής ανοικτού έναντι κλειστού λογισμικού, ειδικά όσον αφορά τις δράσεις που χρηματοδοτούν την εγκατάσταση λογισμικού; Ποιο το ύψος των πόρων που προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν έργα ΕΛ/ΛΑΚ;

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΣΠΑ