Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση και ΑΚΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Υπουργείου Οικονομικών

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών πρόκειται να υπογραφούν 165 ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα κτηρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Ημερομηνία λήξης των εν λόγω συμβάσεων ορίζεται η 31.12.2015 και το μηνιαίο μικτό κόστος κάθε ατομικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 484,81€ για τεράωρη καθημερινή απασχόληση. Με την ίδια επίσης απόφαση, ανακαλείται παλαιότερη (Αυγούστου 2015) με την οποία είχαν γίνει ονομαστικές τοποθετήσεις 165 ατόμων, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαδικασία επιλογής. Και στις δύο αποφάσεις εξάλλου, γίνεται αναφορά στις «υπηρεσιακές ανάγκες» χωρίς πουθενά αυτές να περιγράφονται, ενώ αποδεικνύεται ότι αυτές μεταβλήθηκαν σημαντικά μεταξύ του Αυγούστου και του Νοεμβρίου χωρίς πάλι προφανή λόγο. Την ίδια ώρα που ο υπουργός υπογράφει απόφαση για 165 συμβάσεις, το Γενικό Λογιστήριο αμφισβητεί τη νομιμότητα των δαπανών για την καθαριότητα κάνοντας λόγο για πράξεις που είναι αντίθετες με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Β’ Αθηνών Χάρης Θεοχάρης, με ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, ζητάει διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία και τα προσόντα όσων καλύψουν τις εν λόγω θέσεις καθώς και για τον τρόπο που προσδιορίστηκαν οι ανάγκες για υπαλλήλους καθαριότητας. Τέλος ζητούνται στοιχεία σχετικά με τυχόν συμβάσεις του υπουργείου με ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας και αν υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις με τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι  υπό πρόσληψη υπάλληλοι με συνέπεια το Δημόσιο να διπλοπληρώνει τελικά τις υπηρεσίες καθαριότητας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς

Τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Β’ 2347/1.11.2015) προσδιορίστηκαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για τις οποίες μπορούν να συναφθούν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτηρίων όπου στεγάζονται.     

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, ημερομηνία λήξης των εν λόγω συμβάσεων ορίζεται η 31.12.2015 και το μηνιαίο μικτό κόστος κάθε ατομικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 484,81€ για τεράωρη καθημερινή απασχόληση και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού κάθε Φορέα και Ειδικού Φορέα.

Από την έκδοση της εν λόγω, ανακαλείται εξάλλου η υπ’ αριθμ. ΔΣΣΟΔ 1109765 ΕΞ 2015/21.8.2015 (Β’1839) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία τοποθετούνταν ονομαστικά 165 άτομα σε αντίστοιχες θέσεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά από σύγκριση των δύο αποφάσεων διαπιστώνει κανείς διαφορές στην κατανομή των θέσεων ανά κτήριο/ υπηρεσία, οι οποίες όμως αποδίδονται αμφότερες στις «υπηρεσιακές ανάγκες»- χωρίς να εξηγείται πώς αυτές άλλαξαν μεταξύ των μηνών Αυγούστου 2015 και Νοεμβρίου 2015.

Την ίδια ώρα βρίθουν τα δημοσιεύματα στον τύπο και τα λοιπά ΜΜΕ τα οποία κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό ατόμων που επαναπροσελήφθησαν ως υπάλληλοι καθαριότητας και έχουν μεταταγεί σε άλλες υπηρεσίες αλλά και σε προβλήματα νομιμότητας των επανατοποθετήσεων, και άρνηση του ΓΛΚ να εγκρίνει δαπάνες μισθοδοσίας για τα άτομα αυτά.   

Κατόπιν των ανωτέρω αιτούμαστε την κατάθεση εγγράφων:

  1. Της υπ’ αριθμ. 236/2015 ατομικής γνωμοδότησης του ΝΣΚ
  2. Το με αριθμό 133775 ΕΞ 2015/15.10.2015 έγγραφο στο οποίο αποτυπώνονται οι υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών για την καθαριότητα.
  3. Το έγγραφο του ΓΛΚ το οποίο αναφέρεται σε δημοσίευμα (Πρώτο Θέμα 2/11/2015) και με βάση το οποίο διαπιστώνεται παραβίαση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

  1. Με ποια διαδικασία θα καλυφθούν οι θέσεις που προσδιορίζεται στην Υπουργική απόφαση και ποια θα είναι τα απαραίτητα προσόντα;
  2. Ποιες είναι οι ανάγκες καθαριότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και βάσει ποιων προδιαγραφών προσδιορίζονται (πχ τετραγωνικά ανά άτομο, εργασίες που εκτελούνται, περίοδος της εργάσιμης ημέρας κατά την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες- πριν κατά τη διάρκεια ή μετά το ωράριο της υπηρεσίας κλπ). Εντοπίζονται διαφορές ανάμεσα στις υπηρεσίες καθαριότητας που παρέχονται στο Υπουργείο Οικονομικών και των λοιπών υπουργείων;
  3. Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των ατόμων που επανήλθαν τελικά στις θέσεις τους ως υπάλληλοι καθαριότητας, με τι ωράριο και τι είδους σύμβαση και ποιος ο αριθμός εκείνων που έχουν μεταταχθεί σε άλλες υπηρεσίες και βάσει ποιων προβλέψεων στη νομοθεσία; 
  4. Υπάρχουν εν ενεργεία συμβάσεις με ιδωτικά συνεργεία καθαρισμού για τα κτήρια που περιλαμβάνονται στην Υπουργική απόφαση ΑΤΔ 1140472 ΕΞ 2015/1.11.2015; Υπάρχει διάστημα κατά το οποίο να αλληλεπικαλύπτονται εργασίες και πώς προτίθεται το Υπουργείο να προβεί σε αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού;  

Χάρης Θεοχάρης

Βουλευτής Β’ Αθηνών

Το Ποτάμι»