Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για τον τρόπο διαχείρισης των διαθεσίμων του ΤΧΣ

Οι βουλευτές και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του Ποταμιού κύριοι Χάρης Θεοχάρης και Σπύρος Δανέλλης κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την πρόσφατα εισαχθείσα διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4340/2015, με την οποία δίνεται αναδρομικά (από 17.03.2015) η δυνατότητα στο ΤΧΣ να τοποθετεί ως και το 90% των διαθεσίμων του σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 11(ζ) του Ν.2469/1997 (Α’ 38).

Πρόκειται για το λογαριασμό, στον οποίο μεταφέρθηκαν με ανάλογες αναδρομικές διατάξεις (με έναρξη ισχύος επίσης την 17.03.2015) του Ν.4323/2015, για τη κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα ταμειακά διαθέσιμα των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Η αναδρομική ισχύς που συμπίπτει με την αναδρομικότητα και προηγούμενης ΠΝΠ που αναφέρεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό, ο οποίος επενδύει σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου και η ισχύς της διάταξης ως τη 31.12.2015 προκαλεί εύλογα ερωτηματικά για το πως χρησιμοποιήθηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα του ΤΧΣ το τελευταίο 6μηνο και για τη νομιμότητα των συγκεκριμένων τοποθετήσεων τη χρονική στιγμή της υλοποίησής τους. Γεννούνται επίσης εύλογα ερωτηματικά για το ποια ανάγκη πραγματικά κάλυψε η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Αναδρομική δυνατότητα τοποθέτησης των διαθεσίμων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 11(ζ) του Ν.2469/1997 (Α’ 38)

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 3864/2010 όπως αντικαταστάθηκε κατά το άρθρο 1 παράγραφο 2 του Ν. 4340/2015 «η περιουσία του Ταμείου (Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) δύναται να επενδύεται μόνο σε καταθέσεις της Παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου (δηλαδή σε ειδικό έντοκο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος), απαγορευομένης οποιασδήποτε άλλης μορφής επένδυσης». Εν συνεχεία η διάταξη αναφέρει πως «κατά παρέκκλιση των ανωτέρω τα διαθέσιμα του Ταμείου τοποθετούνται μέχρι 31.12.2015 σε ποσοστό 10% στον καταθετικό λογαριασμό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και σε ποσοστό 90% σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 11(ζ) του Ν.2469/1997 (Α’ 38) οι οποίες έχουν εφαρμογή και στο Ταμείο. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 17.03.2015».

Η αναδρομική ισχύς (από 17.03.2015) της δυνατότητας τοποθέτησης των διαθεσίμων του Ταμείου σε ποσοστό 90% στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος όπου και θα επενδύονται σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου και η ισχύς της διάταξης ως τις 31.12.2015 προκαλεί εύλογα ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχείριση των διαθεσίμων του Ταμείου το τελευταίο 6μηνο. Με ανάλογες αναδρομικές διατάξεις με έναρξη ισχύος επίσης την 17.03.2015 ο Ν.4323/2015 με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος προς επένδυση, καθιστούσε υποχρεωτική για τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης την κατάθεση των ταμειακών τους διαθεσίμων και τη μεταφορά των προθεσμιακών τους καταθέσεων στους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης της Τραπέζης της Ελλάδος.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών:

  1. Που έχουν επενδυθεί τα διαθέσιμα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την 17.03.2015 και ύστερα; Βάσει ποιου νομοθετικού πλαισίου έγιναν οι επενδυτικές τοποθετήσεις κατά το χρόνο υλοποίησής τους;
  2. Για ποιο λόγο η δυνατότητα τοποθέτησης των διαθεσίμων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό την επένδυσή τους δίνεται για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα; Ποια η ανάγκη που πραγματικά έρχεται να καλύψει η εν λόγω νομοθετική πρόβλεψη;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Χάρης Θεοχάρης

Β΄Αθηνών

Σπύρος Δανέλλης

Ηρακλείου