Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στην Βουλή για τα Προβλήματα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας σε θέματα έρευνας & ανάπτυξης και καινοτομίας

Την έλλειψη επαρκών κινήτρων για επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη στον φαρμακευτικό κλάδο αναδεικνύει με ερώτηση ο Χάρης Θεοχάρης προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Επειδή η κλινική Έρευνα φέρει πολλαπλά οφέλη αφενός  στην Εθνική Οικονομία με τη δυνατότητα επενδύσεων σε δομές υγείας και αφετέρου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με την εισροή εσόδων της τάξης του 15 τοις εκατό του προϋπολογιμσού των κλινικών μελετών στα νοσοκομεία και 5 τοις εκατό του προϋπολογισμού στις Υγειονομικές Περιφέρειες/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης ΥΠΕ/ΕΛΚΕΑ για την κάλυψη αναγκών σε ειδικευόμενο προσωπικό

Επειδή η καινοτομία στον φαρμακευτικό κλάδο δύναται να συνδράμει στην αύξηση του ΑΕΠ, στον περιορισμό της φυγής εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού σε τρίτες χώρες καθώς και στην εξασφάλιση άμεσης πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

  • Προτίθεστε να εισάγετε νέα δέσμη αναπτυξιακών κινήτρων για την προώθηση Καινοτομικών Επενδύσεων που αποτελούν εγγύηση για την βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας μας;
  • Προβλέπετε την επανεξέταση του υφιστάμενου πλαισίου φορο-ελαφρύνσεων για δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης καθώς και Τεχνολογικής Καινοτομίας; Εάν ναι, ποιοι οι ακριβείς φορολογικοί κανονισμοί που πρόκειται να τροποποιηθούν;
  • Ποιος ο σχεδιασμός για την προώθηση πολιτικών διασύνδεσης ερευνητικών φορέων και ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του άρθρου 22 του αναπτυξιακού νόμου 4146/2013 ώστε να ενισχυθούν οι συνεργασίες για την ανάπτυξη της καινοτόμου φαρμακοβιομηχανίας;
  • Υφίσταται πρόθεση για τη διεύρυνση του ορισμού των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης, στη βάση του εγχειριδίου Frascatiτου ΟΟΣΑ (Frascati Manual), όπως συμβαίνει στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες;
  • Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να στηρίξετε τις νεοσύστατες και νεοφυείς επιχειρήσεις που προβαίνουν σε σύμπηξη  διεθνών συνεργασιών με εγνωσμένου κύρους ξένες επιχειρήσεις στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης στοχεύοντας στην παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών;

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση για τα προβλήματα της Φαρμακοβιομηχανίας