Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στην Βουλή για την Καταδικαστική Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε Βάρος της Ελλάδας

Ερώτηση στην Βουλή για την Καταδικαστική Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε Βάρος της Ελλάδας λόγω Παραβίασης της Κοινοτικής Οδηγίας 2010/31/ΕΕ Περί Ενεργειακής Αποδόσεως των Κτιρίων

Την καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Ελλάδας που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 2/3/2017 αποδεχόμενο ότι η χώρα μας παραβιάζει την κοινοτική οδηγία 2010/31/ΕΕ «περί ενεργειακής αποδόσεως των κτιρίων» αναδεικνύει με ερώτηση του ο Χάρης Θεοχάρης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η οδηγία προβλέπει την θέσπιση ενός συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 244/2012,  για τον υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, το οποίο τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να υιοθετήσουν προκειμένου να συγκρίνουν τα όποια αποτελέσματα και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή τους. Τα αποτελέσματα και δεδομένα χρήσης πρέπει να περιληφθούν σε σχετική έκθεση την οποία τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, που δεν υπερβαίνουν την πενταετία.

Η πρώτη έκθεση προβλέπονταν να υποβληθεί από την Ελλάδα  έως τις 30 Ιουνίου 2012 και με δεδομένο ότι η χώρα μας  δεν κοινοποίησε την έκθεση εντός των προθεσμιών όπως προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2010/31, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκτιμά ότι παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

  • Για ποιό λόγο η Ελλάδα δεν κοινοποίησε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών την έκθεση σχετικά με τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;
  • Πότε προβλέπεται να κοινοποιηθεί η τελική έκθεση ενεργειακής απόδοσης για το σύνολο των κτιρίων και ποιές η μέχρι σήμερα δυσκολίες που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της;
  • Με ποιό τρόπο προτίθεστε να επιλύσετε τα προβλήματα συγκρουόμενων απαιτήσεων μεταξύ των Πολεοδομικών Κανονισμών και διατάξεων (ΓΟΚ, Κτιριοδομικός κλπ) που ανακύπτουν και τα οποία καθιστούν προβληματική την εφαρμογή του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού, με συνέπεια να συσσωρεύονται υπό εκκρεμότητα φάκελοι στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες;

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση - Κοινοτική Οδηγία 2010/31/ΕΕ