ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 22.11