Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

καθυστερήσεις στις αποφάσεις υπαγωγής του Αναπτυξιακού Νόμου.

Τις σημαντικές καθυστερήσεις στις αποφάσεις υπαγωγής του Αναπτυξιακού Νόμου για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες Μ.Μ.Ε.» αναδεικνύει με ερώτηση ο Χάρης Θεοχάρης στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Συνέπεια των καθυστερήσεων συνιστά η μη παροχή επιδοτήσεων, ενώ το σύστημα υποβολής αιτημάτων ελέγχου και τροποποιήσεων δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία.
Ο ανεξάρτητος βουλευτής έθεσε τα εξής ερωτήματα:
1. Για ποιο λόγο δεν έχουν εκδοθεί εκατοντάδες αποφάσεις υπαγωγής του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική
Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες Μ.Μ.Ε.»;
2. Ποια η πρόβλεψη του υπουργείου αναφορικά με την καταβολή των επιχορηγήσεων σε εγκριθείσες επιχειρήσεις που διαθέτουν υγιή χρηματοοικονομικά στοιχεία;
3. Ποιος ο χρονικός προγραμματισμός για την υλοποίηση του συστήματος υποβολής αιτημάτων ελέγχου και τροποποιήσεων;